ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຢູ່ Elite ມວຍ, ບາງ​ກອກ

10 ເດືອນ​ທັນ​ວາ 2015 10:50
ວິດີໂອເພີ່ມເຕີມ
122
ອ່ານ
   

ເກືອບ​ວ່າ​ທັງ​ຫມົດ​ຂອງ​ບຸກ​ຄົນ​ທົ່ວ​ໄປ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ຝົນ Muay ໄທ​ຢູ່ Elite ພັນ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ, ກຸງ​ເທບ​ມະ​ຫາ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ 2011. Checkout more information at http://www.elitefightclub.com

Watch more video at http://www.eliteboxing.tv/freevideo
Follow us at http://www.facebook.com/ebfightclub

– Marco Pique
– Aikpracha Meenayothin
– Nonsai Sor Sanyakorn
– Leo Monteiro
– Lyubo Simeonov
– Thiago Teixeira
– Changpuek ນັ່ງ Termsup
– Berneung TopKingBoxing
– Arturo Lin
– Dzennis
– Mardsua