FIMT nomina  Massimiliano Amantini   portavoce culturale e promotore sportivo Italia-Thailandia

107
ອ່ານ

ລາງວັນຄວາມພະຍາຍາມແລະ passion ເພື່ອສົ່ງເສີມການ Muay ໄທ Made in Thai ກັບ 6 ປີຕິດຕໍ່ກັນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າລູກຈ້າງໃນທີ່ນີ້ເປັນແຊ້ມ, Saenchai ເປັນ Rapallo ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການ, Lampard Sorkamsing 30gg, ເທບນິມິດ Sitmonchai Mr ko 2 ບາງຄັ້ງ 30 ວັນ, Kongfah Sitmonchai 2 ອາທິດ, Apirak Sitmonchai 2 ອາທິດ, Navin Ta Sitmonchai 35gg, Werayut Butsri 40gg ed il prossimo una sorpresa a maggio. La FIMT nomina Massimiliano Amantini nuovo portavoce culturale e promotore sportivo Italia-Thailandia

 

FIMT ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ Massimiliano Amantini ໂຄສົກວັດທະນະທໍາແລະກິລາສົ່ງເສີມການອິຕາລີ, ປະເທດໄທ