Dalla televisione thai 2   nuovi bord member  IFMA   DAVIDE  CARLOT   E  FATIMA  PINTO

34
ອ່ານ

 

 

ຈາກການນໍາສະເຫນີ thailandese.la ໂທລະທັດ 2 ສະມາຊິກ bord ໃຫມ່ IFMA DAVIDE CARLOT ແລະ Fatima PINTO

A ຂໍ້ຄວາມຈາກຮັກ IFMA ປະທານປະເທດຂອງພວກເຮົາ Dr. Sakchye Tapsuwan

https://www.youtube.com/watch?v=xwgDaJhFIzE

ຈາກ thai ໂທລະທັດ 2 ສະມາຊິກ bord ໃຫມ່ IFMA DAVIDE CARLOT ແລະ Fatima PINTO