CONVOCAZIONE  INTERNAZIONALE GIUDICE E ARBITRO  PER  RODOLFO MEONI CAMPIONATI EUROPEI

49
ອ່ານ

ໂທລະສັບລະຫວ່າງຜູ້ພິພາກສາແລະ Rodolfo Meoni ການຜູ້ຕັດສິນສໍາລັບການອ່ານປະເທດເອີຣົບ

E CON ENORME PIACERE CHE COMUNICHIAMO CHE Rodolfo Meoni ມັນຖືກເອີ້ນວ່າພະນັກງານສາກົນຄະນະກໍາມະ AS IFMA. ຜູ້ພິພາກສາການຜູ້ຕັດສິນແລະປະເທດເອີຣົບ CAMPIONTI IFMA ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນໂຄເອເຊຍຕຸລາສໍາເລັດການອີກ FIMT

14202479_10210754382004944_6420570042713454670_n 14317368_10210851988645049_4964467098535219488_n

ໂທລະສັບລະຫວ່າງຜູ້ພິພາກສາແລະ Rodolfo Meoni ການຜູ້ຕັດສິນສໍາລັບການອ່ານປະເທດເອີຣົບ