Campionato Itlaiano Sud Italia FIMT 15 Gennaio

61
ອ່ານ

ວັນ​ອາ​ທິດ 15 ມັງກອນ, FIMT ການຈັດຕັ້ງໂນລ່ “Championship Itlaiano ໃຕ້ອິຕາລີ FIMT '” ກໍລະນີທີ່ຊົ່ວໂມງຈະເລີ່ມ 11,00 ເສັ້ນຕາຍຄັ້ງສໍາລັບການສົ່ງອອກສຽງແລະ 12 ເດືອນ​ມັງ​ກອນ.
Email: fimt.centroitalia@gmail.co

15400462_10210033341102646_4185676012928937199_n

Championship Itlaiano ໃຕ້ອິຕາລີ FIMT 15 ເດືອນ​ມັງ​ກອນ