FIMT SPONSOR  Bonifica amianto, fotovoltaico, edilizia, carpenteria, termocappotti, impianti elettrici

31
ອ່ານ

 

FIMT ITALIAN ແຫ່ງຊາດສະຫນັບສະຫນູນ

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄວາມສົນໃຈທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ FIMT ກອງເລຂາແຫ່ງຊາດຈະມີສົນທິສັນຍາທີ່ດີແລະລາຄາພິເສດ
ການຄາດຄະເນຟຣີ
ການປົດຕໍາແຫນ່ງ asbestos, PV, ການກໍ່ສ້າງ, ຊ່າງໄມ້, termocappotti, ລະບົບໄຟຟ້າ
ຂໍ້ມູນ segreterianazionale@fimt.it
3388006274

FIMT SPONSOR Asbestos, PV, ການກໍ່ສ້າງ, ຊ່າງໄມ້, termocappotti, ລະບົບໄຟຟ້າ