25 novembre giornata internazionale contro la violenza femminile.

70
ອ່ານ

ການຝຶກຢູ່ໃນ 44 h

ພະນັກງານແມ່ຍິງ muay ຝຶກ thai / ການປ້ອງກັນ
25 ວັນສາກົນພະຈິກຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮຸນແຮງຂອງແມ່ຍິງ.
ພວກເຮົາພວກເຮົາ!
ຂໍຂອບໃຈກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ!!!
Fimt Piemonte sempre in prima linea

 

25 ວັນສາກົນພະຈິກຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮຸນແຮງຂອງແມ່ຍິງ.