25 novembre giornata internazionale contro la violenza femminile.

83
ອ່ານ

ການຝຶກຢູ່ໃນ 44 h

ພະນັກງານແມ່ຍິງ muay ຝຶກ thai / ການປ້ອງກັນ
25 ວັນສາກົນພະຈິກຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮຸນແຮງຂອງແມ່ຍິງ.
ພວກເຮົາພວກເຮົາ!
ຂໍຂອບໃຈກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ!!!
FIMT Piedmont ຢືນຢູ່ແຖວຫນ້າ

 

25 ວັນສາກົນພະຈິກຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮຸນແຮງຂອງແມ່ຍິງ.